header

   The Governor's Message


Welcome to the Gender and Development Bulacan GAD Focal Point System!

Ang pagkakapantay pantay ng lahat ng mga mamamayan, ng walang pagtangi sa gulang, paniniwala, lahi at higit sa lahat kasarian at pantay na pagturing sa ilalim ng batas ang pangunahing saligan ng isang demokratikong institusyong nagpapahalaga sa kalayaan. Gayundin, naniniwala po ang inyong lingkod na ang pagbibigay ng patas na pagturing sa pagitan ng bawat kasarian ang unang hakbang patungo sa mas malawak pang adhikaing sumpungin ang nilulunggating repormang panlipunan at itaguyod ang kagalingan ng bayan.

Lubos na pinahahalagahan ng Pamahalaang Panlalawigan ang kapakanan ng ating mga kababaihan. Tungo rito, patuloy nating kikilalanin ang kanilang mahalagang bahagi sa pagtataguyod ng bansa at patuloy rin nating pagsusumikapang itampok at pahalagahan ang kanilang hindi matatawarang kontribusyon sa ating minamahal na lalawigan, at pati na rin sa buong bansa, sa pangkalahatan.

No less than Article II, Section 14 of the 1987 Constitution recognizes the paramount role of women in nation-building and ensures the fundamental equality before the law of men and women as a testament to feminine empowerment and gender equality. Although in some cultures around the world, women are still regarded as the weaker sex, it is noteworthy to stress that from the turn of the century up to the new millennium, women empowerment movement have made great stride and accomplished unparallel feats matched by none.

As we advance to the dawning of a liberal awakening, we no longer regard our women as an inferior associate, but rather an equal and worthy partner, capable of almost every endeavor men could have undertaken. Her wisdom and empathy beckons order in a tumultuous society. Her loyalty yields utmost affection and sincerity. Her heart is filled with love and passion, yet strong, steadfast and unwavering and as bold as the fiercest warrior in an epic battle.

Maraming salamat.


HON. DANIEL R. FERNANDO